Copyright 2024 - Custom text here

Spordiklubi Viraaž Pokardi heitestaadioni parendamine.


Projekti eesmärk: Piirkonna atraktiivsuse tõstmine turismipiirkonnana. Sportimise ja vabaaja sisustamise tingimuste parandamine, mis hõlmab erinevaid sihtgruppe.


Projekti tulemus: Avalikus kasutuses olev objekt, spordiklubi Viraaž Pokardi heitestaadion, viidi renoveerimise käigus vastavusse kaasaegsete normide ja nõuetega.

 

 

 

SPORDIKLUBI VIRAAŽ ARENGUKAVA AASTATEKS 2016 - 2020     

I SISSEJUHATUS  

Spordiklubi Viraaž arengukava rakendub kaasates Tõrva linna ja ümbruskonna elanikke kõigis vanuseastmetes.                        

Arengukava on koostatud neljaks aastaks. Peale igat lõppenud aastat viiakse vajaduse korral sisse muudatused.            

Spordiklubi Viraaž arengukava juhib ja koordineerib spordiklubi Viraaž juhatus.


II TAUSTINFORMATSIOON     

Spordiklubi Viraaž korraldab ja koordineerib spordielu Tõrve linnas ja selle ümbruses. Lisaks tegeleb turismi arendamisega ja vabaaja veetmise võimaluste loomisega.

Spordiklubi Viraaž on Valgamaa Spordiliidu ja Eesti Kergejõustikuliidu liige.

 

III VISIOON            

 • Aastaks 2020 on suurenenud spordiga tegelejate arv
 • Tõrva linna spordihoones on teostatud remont ning kaasajastatud sportimistingimusi
 • On soetatud uut spordi- ja matkainventari
 • On loodud tingimused heitealade ohutuks harrastamiseks
 • Korrastatud on matkarajad
 • Kanuurada Õhne jõel Vanaveski paisjärvest kuni Leebiku veskini on muudetud läbipääsetavaks
 • On tõstetud noorte saavutusspordi taset

Aukohal on kodukoha sporditraditsioonide hoidmine. Korraldatakse traditsioonilisi üritusi nagu jalgrattapühapäevakud, kergejõustikuseriaalid, Tõrva linna lahtised meistrivõistlused kergejõustikus, heitealade seeriavõistlus jne. Lisaks on ellu kutsutud uusi spordiüritusi.

 

IV MISSIOON         

 • Aidata kaasa spordi ja kehakultuuri harrastamise arengule Tõrva linnas ja selle ümbruses luues selleks soodsad tingimused.
 • Pakkuda igas vanuses inimestele sportlikku vabaaja veetmise võimalust.
 • Pakkuda kaasaegseid sportimistingimusi.
 • Luua eeldused noorsportlaste pääsemiseks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.

V SIHTGRUPID     

Sihtgrupiks on igas vanuses elanikud – noortest kuni veteranideni nii tippspordi kui tervisespordi tasemel.


VI EESMÄRGID    

Spordiklubi Viraaž tegevuse eesmärgid on:


1) suunata Tõrva linna ja selle ümbruse elanikke tegelema kehakultuuri ja spordiga;        

2) inimeste tervisealase teadlikkuse tõstmine;          

3) süstemaatiliste võistlemisvõimaluste andmine lastele, täiskasvanutele, veteranidele;    

4) spordibaasi ja -rajatiste aastaringne korrashoid ning kasutamine;           

5) soodustada sportimist looduses ja välisrajatistes, tagades nende paikade säästliku ja loodushoidliku kasutamise;            

6) spordikaadri ja -aktivistide koolitus, huviliste kaasatõmbamine sporditegevuse edendamisse;

7) arendada ühistegevust ja kontakte;          

8) osalemine üleeestilistel ja rahvusvahelistel spordiüritustel;         

9) rahvusvaheliste sidemete loomine.

 

VII FINANTSEERIMINE            

Arengukava elluviimist finantseeritakse riiklikest, regionaalsetest ja kohalikest vahendeist, samuti loob spordiklubi ise vajalikke ressursse edasise arengu tagamiseks.

Sporditegevuse finantseerimise allikad on:  
1) eraldised riigi eelarvest;    
2) eraldised kohaliku omavalitsuse eelarvest;          
3) spordiklubi majandustegevus;      
4) sihtkapitalid ja -asutused;
5) sponsorlus.

 

VIII KOOSTÖÖPARTNERID

 • Tõrva linnavalitsus
 • Helme vallavalitsus
 • Põdrala vallavalitsus
 • Hummuli vallavalitsus
 • Valgamaa Spordiliit
 • Eesti Kergejõustikuliit
 • teised spordiklubid
 • SA Valgamaa turism
 • Tõrva-Helme turismiinfo
 • MTÜ Mulgimaa Arenduskoda